Innovative、Steady、Honest

Innovative、Steady、Honest

Overseas Sales Department

Tel:+886-6-2534185#225
Fax:+886-6-2533554
robert@snpipe.com.tw

Yung Kang Plant

72, Jou Wei St., Yen Jou Li, Yung Kang Dist., Tainan City 710, Taiwan, R.O.C.
Tel:+886-6-2534185
Fax:+886-6-2533554

Sun Shine Plant:

90, Pei Shu Jou, Ming Ho Li, Shan Shang Dist., Tainan City 743, Taiwan, R.O.C.
Tel:+886-6-5781940
Fax:+886-6-5781915


Any comments are welcome!
* :Required Field
Contact Us